idealderm Viti Kapsüller

IDEALDERM Viti Kapsüller

Hypopigmentation, hypopigmented skins.